icon

NATURAL BOR GÜBRE TARIM, HAYVANCILIK LTD.ŞTİ

ECOBOR sıvı gübre yaklaşık on yıl önce düşünülmüş ve çalışmaları üniversite ortamında başlatılmıştır. Ürünün ortaya çıkması ve denemeleri yıllar almıştır. 3 yıl kadar önce denemeler sonuca ulaşmış ve Türk tarımının kullanımına sunulmuştur.
Türk tarımı ve toprakları yıllardır birçok sağlığa zararlı kimyasallarla tanışmış ve on yıllardır bunlar kullanılmaktadır.

0 224 443 7 666

Merkez:Alaaddinbey Mah. Çiftlik (380) Cad. No: 9F Nilüfer / BURSA

Arge :Üçevler, 81. Sk. No: 1/A, 16120 Nilüfer/Bursa

ecobor kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ ve GENEL POLİTİKAMIZ

NATURAL BOR GÜBRE TARIM HAYVANCILIK LTD ŞTİ olarak kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu Şirketimiz için çok büyük önem teşkil etmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz

Önemle belirtmeliyiz ki; Kişisel verilerin korunması amacıyla Şirketimiz tarafından gereken güvenlik önlemlerinin alınması ve kontrollerin uygulanması birincil hedefimizdir. Bu kapsamda uygun güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanmasından şirket olarak sorumluyuz. Yine günümüz teknolojisi ile beraber hızla gelişen hizmet ağımızın ve iş süreçlerimizin, oluşturduğumuz bu yönetim sistemi sayesinde güvenilir, hukuka uygun ve şeffaf bir yapıda olmasını sağlamayı arzulamaktayız. Kişisel veri olarak çeşitli amaç ve kanallardan şirket bünyemize her türlü yolla gelen kişisel verilerin tespiti ve bu verilerin güvenli şekilde saklanması ve en önemlisi de bu verilere erişimin kısıtlı sayıda ve yetkili kişiler tarafından sağlandığından emin olunması gerekmektedir.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz NATURAL BOR GÜBRE TARIM HAYVANCILIK LTD ŞTİ ile elde edilmiş/edilecek ya da şirketimizle paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz kanunda öngörülen amaçlar ve şirket politikamız doğrultusunda internet sitesi, çağrı merkezi, mağazalar, tedarikçi firmalar, bayiler, acenteler, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet üretim ve pazarlama, ihracat süreçlerindeki yöntemlerle; ayrıca ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül, ticari hizmet ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde yazılı, sözlü ya da elektronik yöntemlerle ya da açık rızanız ile kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, NATURAL BOR GÜBRE TARIM HAYVANCILIK LTD ŞTİ adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen diğer yöntemlerle de toplanabilir; NATURAL BOR GÜBRE TARIM HAYVANCILIK LTD ŞTİ, www.ecobor.com.tr adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen diğer yöntemlerle de toplanabilir;

• Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik, tedarikçi, bayilik, pazarlama ve formlar

• İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

• Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, başvuru formları,

• Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

• Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız, • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
• Şirketimizi ziyaret eden misafirlerimizin, personelimizin giriş ve çıkışları için doldurdukları formlar, • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

• Bayilerimiz ve diğer satış ağı ile ilgili formlar, evraklar, NATURAL BOR GÜBRE TARIM HAYVANCILIK LTD ŞTİ kişisel verilerinizi aşağıda bildirilen amaçlar doğrultusunda toplamaktadır. Size daha iyi hizmet sunabilmek, sizi tanımak ve ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, ihracat reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama ve ihracat faaliyetleri için yapılacak analiz çalışmalarını yapabilmek amaçları ile bu kanun kapsamında hareket etmektedir.

Ayrıca, mal kabul ve gönderim işlemlerinin yapılması, malzeme tespit ve bildirimlerinin ilgili sistemlere girilmesi, mal ve hizmet alımlarının takibi, nakliyeci firmaların takibi, müşteri siparişlerinin alınması, müşterinin değerlendirme anket formu doldurması, müşterilerin takibi ve müşteri bilgilerinin sisteme girilmesi, müşteri performans indirim çalışmalarının yapılması, alt işveren hak edişlerinin takibi, alt işveren ödemelerinin takibi, taşeronların takibi, ziyaretçilerin alınması, aday tedarikçi, bayi, acentenin araştırılması, firmaların takibi, sigorta ve finansman hizmetlerinin sağlanması, işin gereği bakından gerekli işlemlerin yapılması, mail order dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, alacaklarımızın tahsilatı için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzim edilmesi ve bizlere iletmiş olduğunuz e-posta adreslerinize e-arşiv faturalarının iletilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, ihracat işlemlerinin yerine getirilebilmesi, gümrük kayıtlarının oluşturulabilmesi, depolama ve nakliye ve şirketin ana sözleşmesi ile tadil sözleşmesinde yer alan faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi, tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda teknolojik hizmet alınması, İş ortaklarımız ve/veya üçüncü kişilerle ürün ve hizmetlerimize ilişkin finansal mutabakat sağlanması, çalışan adaylarına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, hukuki iş ve işlemlerin icrası/takibi, faaliyetlerin şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat dolayısıyla bilgi verilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ziyaretçi kartlarının oluşturulması ve takibi ve pay sahiplerinin takip işlemlerinin yapılması, genel kurul katılımcılarının belirlenmesi ve tescil işlemlerinin yapılması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

NATURAL BOR GÜBRE TARIM HAYVANCILIK LTD ŞTİ söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız 3. kişiler, sigorta şirketleri, bankalar, altyapı sağlayıcılarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir. Ancak her halükarda istisna haller hariç olmak üzere kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

3. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu hakların Kullanılması

KVKK’nun 13. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerine verilmesi gereken bilgilendirme bu aydınlatma metniyle sunulmuş olup, kişisel verilerin faaliyetlerine ilişkin şikâyet veya taleplerini İlgili kanun uyarınca tarafımıza iletebilirler.

KVK Kanunu madde 11 gereğince, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularda taleplerde bulunabilir.

a. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu NATURAL BOR GÜBRE TARIM HAYVANCILIK LTD ŞTİ kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Ancak anılan kanunun 28. maddede istisna haller düzenlenmiş olmakla, başvuru sahipleri bu madde uyarınca haklarını kullanamayacaklardır.

Başvurunuz neticesinde; KVK madde 13 gereğince şirketimiz, talebinize en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak dönüş yapacaktır. Görüş, soru ve taleplerinizle ilgili olarak www.ecobor.com.tr mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Anket